NASZ BLOG

K O N K U R S “chick’n’chips gotuje z Auchan”

16 maja, 2019 

Monika Urbańska 

Kochani, startujemy z konkursem “CHICK’N’CHIPS GOTUJE Z AUCHAN”
Zrób fotografię prezentującą danie wykonane z zestawu Chick’n’Chips z widocznym w tle pudełkiem naszej chrupiącej panierki, następnie wyślij je do nas na maila: biuro@chicknchips.pl z dopiskiem KONKURS AUCHAN oraz linkiem do profilu facebooka tak byśmy mogli Cię odnaleźć ! Udostępnij zdjęcie również na swoim profilu na facebooku i oznacz fanpage naszego chick’n’chipsa.
Spośród wszystkich nadesłanych zdjęć wyróżnimy 10 osób które zostaną nagrodzone zestawem chick’n’chips oraz 3 osoby, które zdobędą nagordy główne o równowartości 100 zł
Konkurs trwa od 16 MAJA do 30 CZERWCA.

Przypominamy, że nasza chrupiąca panierka Chick’n’chips jest dostępna w sieci Auchan: w Bielsku Białej oraz w Krakowie: M1, Bonarka, Bronowice

 

 

Regulamin Konkursu Fotograficznego „Chick’n’chips gotuje z Auchan” w Krakowie odbywającego się w dniach 16.05-30.06.2019

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. [Nazwa konkursu]

Konkurs (zwany dalej „Konkursem”) będzie prowadzony pod nazwą: Chick’n’chips gotuje z Auchan.

 1. [Organizator Konkursu]

Organizatorem Konkursu jest Greatgastro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i adresem w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 17, 34-100 Wadowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców posługująca się numerem NIP: 5512620369, zwana dalej „Organizatorem”.

 1. [Cele Konkursu]

Celem Konkursu jest promocja produktów marki Chick’n’chips należącej do Organizatora.

 1. [Czas i zasięg Konkursu]

Konkurs odbędzie się w  dniach 16.05.-30.06. 2019r., (zwane dalej „konkursem”), a nadto spełniają warunki określone w niniejszym regulaminie.

 1. [Uczestnicy Konkursu]

Konkurs skierowany jest do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, mających stałe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu zgodnie z definicją wskazaną w art. 3.ust.1 ustawy o podatku dochodowym dla osób fizycznych (tj. z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 361), którzy będą brać udział w konkursie, którzy posiadają swoje konto profilowe na profilu społecznościowym Facebook.

 1. [Regulamin]

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi podstawę Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, jak również określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora. Treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie www.chicknchips.pl

Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w Regulaminie.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są wyłącznie w Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
 3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, z wyłączeniem:
 4. pracowników oraz stron umów cywilnoprawnych zawieranych przez Organizatora,
 5. innych osób, które brały udział w organizacji Konkursu,
 6. osób najbliższych wobec osób wymienionych w lit. a) – b) powyżej, to jest osób będących wobec takiej osoby małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.
 7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest udostępnienie na swoim profilu prywatnym na portalu społecznościowym Facebook fotografii będącej zadaniem w Konkursie.

PRZEBIEG I ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika w ramach Konkursu jest samodzielne wykonanie fotografii prezentującej danie wykonane z produktu Chick’n’Chips. W tle fotografii musi stać widoczne pudełko Chick’n’Chips. Fotografia może przybrać formę pokazową dania. Nagrodzone mogą być również kreatywne zdjęcia dania. Fotografia musi być w czytelnym przekazie. Fotografia powinna być zrobiona w dobrej jakości; aparatem lub telefonem komórkowym.
 2. Fotografia nie może zawierać treści, które mogłyby:
 3. zostać zamieszczone w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
 4. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami do zachowania poufności,
 5. posiadać charakter obraźliwy, wulgarny lub stanowić groźbę skierowaną do innych osób,
 6. pozostawać w sprzeczności z interesem Organizatora, lub naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe
 7. zawierać wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na udostępnienie swojego wizerunku.
 8. Fotografia opublikowana na koncie profilowym Uczestnika Konkursu na portalu społecznościowym Facebook wymaga oznaczenia profilu Chick’n’chips
 9. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się poprzez wysłanie Fotografii na adres mailowy biuro@chicknchips.pl z dopiskiem w tytule: „KONKURS AUCHAN + link do profilu facebook”, a także udostępnienie Fotografii na prywatnym koncie profilowym Uczestnika portalu społecznościowego Facebook oraz oznaczenia przy zdjęciu profilu Chick’n’Chips.
 10. Zadanie konkursowe nie będzie ulegać zmianie w czasie trwania Konkursu.
 11. Organizator Konkursu dokona wyboru najbardziej atrakcyjnych, kreatywnych i oryginalnych Fotografii według własnej subiektywnej oceny. O wyborze zwycięskich Fotografii Organizator Konkursu powiadomi Uczestników Konkursu, którzy dodali zwycięskie Fotografie (zwani dalej „Laureatami”) za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook poprzez dodanie pod Fotografią komentarza informującego o zwycięstwie. Organizator może na bieżąco dodawać wybrane przez siebie najlepsze zwycięskie Fotografie na swój oficjalny profil na Facebook w formie „repostu”.

NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziano nagrody dla Laureatów Konkursu, których Fotografie zostaną wyłonione przez Organizatora.
 2. Liczba Nagród przewidziana w Konkursie jest limitowana.
 3. Nagrodami w ramach Konkursu są produkty wytwarzane przez Organizatora (zwany dalej „Nagrodami”). Nagrody zostaną rozesłane kurierem.
 4. Wartość pieniężna Nagród przewidzianych w konkursie będzie wynosiła: Produkty Chick’n’Chips- jedno opakowanie 16,00 zł oraz trzy Nagrody każda o równowartości 100,00 zł.
 5. Laureatom nie przysługują roszczenia o wypłatę Nagród w ekwiwalencie pieniężnym ani roszczenia o zamianę przyznanej Nagrody na inną nagrodę.
 6. Laureat nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 7. Nieodebrana Nagroda staje się własnością Organizatora.

 

PRAWA AUTORSKIE I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik tym samym potwierdza, że przesłana przez niego Fotografia wolna jest od wad prawnych i nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub praw pokrewnych, jak również dóbr osobistych osób trzecich, a Uczestnik posiada wszelkie i niczym nieograniczone prawa autorskie i prawa zależne do Fotografii.
 2. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jego Fotografii za pośrednictwem Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook w związku z prowadzeniem przez Organizatora Konkursu bieżącej relacji z przebiegu Konkursu w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora.
 3. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji niewyłącznej na udostępnianie i rozpowszechnianie wysłanej przez niego Fotografii  za pośrednictwem Facebooka oraz strony internetowej przez dalsze udostępnianie Fotografii  na Fanpage Organizatora na portalu społecznościowym Facebook i stronie internetowej w związku z prowadzeniem przez Organizatora Konkursu bieżącej relacji z przebiegu Konkursu w celach związanych z promocją i reklamą produktów oferowanych przez Organizatora.

 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane w czasie trwania Konkursu, nie później jednak niż do dnia 30.05.2019r.
 2. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację, data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej reklamację, data złożenia reklamacji w formie ustnej lub pisemnej na adres siedziby firmy Greatgastro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością znajdującej się na ul. Wojska Polskiego 17, 34-100 Wadowice.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji osoby zgłaszającej roszczenie, jak również dokładny opis powodu reklamacji oraz zgłaszanego roszczenia.
 4. Rozpatrzenie reklamacji oraz wysłanie zawiadomienia o jej rozstrzygnięciu nastąpi każdorazowo w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji. Zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia reklamacji przekazane zostanie w formie pisemnej.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na podstawie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zgłaszając reklamację Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) celem rozpatrzenia reklamacji.
 7. Po zakończeniu procedury związanej z reklamacją dane osobowe Uczestnika Konkursu zostaną zniszczone i nie będą gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie oraz wyraża zgodę na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu na wypadek gdy konieczność jej wprowadzenia zaistnieje z obiektywnych przyczyn nieleżących po stronie Organizatora, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie opublikowana na profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook oraz na stronie internetowej przed dniem dokonania zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje na temat Konkursu znaleźć można na stronie pod adresem: https://chicknchips.pl/ . Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu oraz informacje towarzyszące Konkursowi znajdują się na profilu facebook Chick’n’chips. Wszystkie treści zawarte w tych materiałach mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Warto przeczytać

ZESKANUJ NAS >

POLUB NAS NA FACEBOOKU